WSG

WSG

Uczelnia działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja Wyższej Szkoły Gospodarki została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia i rozwijania doświadczeń łączenie edukacji z nauką i przedsiębiorczością. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki- najstarszej niepublicznej Uczelni w Bydgoszczy-są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.    
Zaufało nam już ponad 25 tysięcy osób. Stworzyliśmy zwartą sieć Wydziałów w ośmiu miastach: Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Ełku i Słupsku oraz w Pile i Chojnicach.
Nazwa Wyższa Szkoła Gospodarki obowiązuje od stycznia 2005 r. Wcześniej uczelnia znana była, jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczane są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej. Uczelnia od lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, wielokrotnie była laureatem konkursu „Lodołamacze 2014”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przy WSG działa Fundacja Akademicka „Gaudeamus”.

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOLFER" sp. z o.o.  działające w branży turystyczno-hotelarskiej oraz informatycznej od 1989 roku.
Forma prawna

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) została utworzona na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 R. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668) . Działalność prowadzi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MEN: DNS - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999). W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Nazwa i siedziba Uczelni, określone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin ważności pozwolenia określony w decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-02-4031-288/07 z dnia 26 października 2007r. pozostają bez zmian. Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 309)

Cele statutowe i zadania

 Głównymi celami Uczelni, wynikającymi z jej misji oraz ustawy, są:

 1) kształcenie studentów przygotowanych do wykonywania określonych zawodów, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, administracji państwowej i samorządowej oraz sektora organizacji pozarządowych ,

2) edukacja o charakterze ustawicznym, ukierunkowana na rozwój zawodowy i osobisty wszystkich grup ludności,

3) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy,

4) rozwijanie nauki, w tym tworzenie zaplecza naukowo-badawczego w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia,

5) kształcenie i promowanie kadr naukowych,

6) działania na rzecz rozwoju i promocji regionów, w których funkcjonują jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworzących je społeczności lokalnych,

7) podejmowanie działań o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz społeczności lokalnych,

8) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym systematyczne gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

 Uczelnia realizuje cele poprzez:

1) kształcenie studentów na kierunkach studiów I, II i III stopnia,

2) kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, szczególnie w formie studiów podyplomowych,

3) promowanie i tworzenie systemu certyfikacji umiejętności zawodowych,

4) promowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, w tym aktywizowanie inkubacji przedsiębiorczości,

5) prowadzenie programów naukowo-badawczych,

6) upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,

7) organizowanie seminariów, konferencji i kongresów oraz innych form popularyzacji nauki,

8) popieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym dbałość o równe szanse dostępu do edukacji i osiągnięć nauki,

9) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,

10) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej społeczności akademickiej  dbanie o jej zdrowie, w tym promowanie sportu akademickiego oraz aktywnej rekreacji i wypoczynku,

11) tworzenie systemu wsparcia materialnego studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej lub pozostających w trudnych warunkach finansowych,

12) podejmowanie działań o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz społeczności lokalnych,

13) prowadzenie działalności doradczo-konsultingowej,

14) budowanie systemu współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu

i rynku pracy, w szczególności w zakresie doskonalenia programów nauczania, aplikacyjności kształcenia i badań naukowych,

15) współpraca ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu doskonalenia procesu dydaktycznego oraz wymiany doświadczeń akademickich,

16) prowadzenie aktywnej współpracy zagranicznej i promowanie polskich środowisk akademickich na arenie międzynarodowej.

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Juliana Tuwima 30
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki