Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

 Biuro Obsługi Studenta w Słupsku

Godziny: poniedziałek - niedziela 8.00-16.00

Kontakt:
tel.  694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

 

Adres:
Biuro Obsługi Studenta
Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku
ul. Kopernika 28-31
76-200 Słupsk

PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć dostępne są przez system ISAPS w zakładce rozkład zajęć!

 

Elektroniczny indeks

„Elektroniczny indeks” jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegający na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Wykładowca powinien wprowadzić do elektronicznego protokołu oceny nie później niż:

 • 14 dni w przypadku egzaminu pisemnego,
 •  3 dni w przypadku egzaminu ustnego,
 • 14 dni w przypadku zakończenia ćwiczeń, wykładów.

W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.

Dla chętnych studentów istnieje możliwość jednorazowego wydruku z ISAPS – Wykazu obowiązujących przedmiotów (zakładka aktualna sesja). Na życzenie studenta wykładowca może wpisać studentowi na „Wykazie obowiązujących przedmiotów” otrzymaną ocenę.

Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów również dostępne są dla studenta w systemie ISAPS w zakładce Dziekanat/ Archiwum ocen.

Egzamin dyplomowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego student musi dokonać kilku formalności:

 • w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę absolwencką, która znajduje się na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta (MENU po lewej stronie – ostatnia pozycja);
 • ponadto należy mieć uregulowanie wszystkie należności finansowe, które widoczne są na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy telefonicznie skontaktować się z Finansową Obsługą Studentów 52 567 00 46;
 • w przypadku wypożyczenia książek z Biblioteki WSG niezbędny jest zwrot wszystkich zaległych;

Dokumenty po egzaminie dyplomowym tj. odpisy dyplomu gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu.

Przy odbiorze dokumentów konieczny jest zwrot legitymacji studenckiej.

Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia notarialnego.

Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia dla kierunków

Ekonomia

Wzory dokumentów:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TERMINU OBRONY
OŚWIADCZENIE WOLI AUTORA                                                                   
POTWIERDZENIE AKCEPTACJI PRACY PRZEZ PROMOTORA
STRONA TYTUŁOWA PRACY LICENCJACKIEJ

Informacje dotyczące Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Zgodnie z Regulaminem Opłat za Studia od semestru letniego 2011/2012 Indywidualna Organizacja Studiów (zwana dalej IOS) jest odpłatna w wysokości 200,00 zł za każdy semestr (z wyjątkiem osób studiujących 2 kierunki na WSG).

Poniżej znajduje się Instrukcja przyznawania IOS na semestr letni r. a. 2017/2018, zgodnie z którą każdy student będzie musiał załączyć do deklaracji przyznania IOS harmonogram indywidulanej organizacji studiów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Instrukcją - (pobierz)

Dokumenty wymagane do IOS:

Deklaracja IOS (pobierz)
Harmonogram IOS (pobierz)

Przyjęcie na studia na wyższy semestr

ZASADY PRZYJĘĆ NA WYŻSZY SEMESTR

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 200 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy studiów. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia.

PRZYJĘCIE NA STUDIA - WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 • podanie do Dziekana o wyznaczenie różnic programowych;
 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • wykaz przedmiotów z ilością godzin, formą zaliczenia i punktami ECTS z dotychczasowej uczelni;.
 • zaświadczenie o nauce potwierdzające zaliczoną ilość semestrów;
 • kwestionariusz osobowy (druk dostępny w dziekanacie);
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oryginał świadectwa dojrzałości;
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia + suplement;
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej.

(nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055)

Podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr studiów (pobierz)
Podanie do Dziekana o wyznaczenie różnic programowych (pobierz)

Wzory wniosków i deklaracji

PODANIA

Rektora prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski
Do Rektora Wydziału kieruje się:
- podania o przyjęcie w poczet studentów WSG studenta innej uczelni;
- odwołania od decyzji niższego szczebla.
podanie do Rektora (pobierz)
podanie do Rektora o wznowienie studiów oraz o przyjęcie na studia na wyższy semestr (pobierz)

Uwaga! podanie musi zawierać własnoręczny podpis.


Wydziału Studiów Stosowanych prof. WSG dr Marzena Sobczak-Michałowska

Do Dziekana swojego wydziału kieruje się wnioski:
- o rozwiązanie umowy o naukę;
- o urlop dziekański;
- o ustalenie zaliczenia różnic programowych;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku.
Dziekan Uczelni wydaje decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów.

PODANIA DO DZIEKANA:

Podanie o (pobierz)
Podanie o urlop dziekański (pobierz)
Podanie o powtarzanie roku/przedmiotu(pobierz)

FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW:

Do działu Finansowej Obsługi Studentów kieruje się wnioski związane z kwestiami finansowymi;

Wniosek do FOS-u (pobierz)
Wiosek o zwrot nadpłaty (pobierz)

KWESTURA

Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne 
Formularz o wystawienie faktury (pobierz)

DEKLARACJE
- złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego (pobierz)  
- zmiany kierunku/specjalności/obszaru studiów (pobierz)
- wpisu warunkowego (pobierz)

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Karta obiegowa (pobierz) (dotyczy studentów skreślonych)
Deklaracja po urlopie dziekańskim (pobierz)
Deklaracja do odbioru dokumentów (pobierz)
(w przypadku gdy student został skreślony z listy studentów)

 

 

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Juliana Tuwima 30
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki